Heijmans

De stad als spons

Binnen het thema klimaatadaptatie werken we aan het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van gebieden voor een gezonde leefomgeving. Heijmans zorgt voor oplossingen om wateroverlast, droogte en overstroming te voorkomen en hitte te beperken. Met slim gebruik van materialen en goed inrichten van stedelijk gebied zorgen wij ervoor dat geen wateroverlast optreedt en dat een aangenaam koel verblijfsgebied ontstaat.

Integraal, samen met adviseur, opdrachtgever en gebruiker klimaatbestendig en waterrobuust ontwikkelen, realiseren en beheren van stedelijke gebied met in achtneming van de grootste maatschappelijke meerwaarde voor de stedelijke omgeving.

Bij al onze werken gaan wij samen maatregelen realiseren om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan of geheel teniet te doen.

Op onze stand nummer 2.3.42 houden wij meerdere rondetafel sessies waarbij we dieper ingaan op een aantal hot items. We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze tafel of mee te luisteren. Tot 21-11!

  • Ontmoet vakgenoten en breid uw netwerk uit.

  • Wissel kennis en ervaringen uit.

  • Innovaties, oplossingen en ideeën op de beursvloer.

  • Actuele en inspirerende lezingen. Uitdagingen, visies, maatregelen.